Vedtægter for Hillerslev Sport
 
Indholdsfortegnelse
 
§ 1 - Navn og hjemsted.
 
§ 2 - Formål.
 
§ 3 - Tilhørsforhold.
 
§ 4 - Medlemskab og eksklusion.
 
§ 5 - Arbejdsområde.
 
§ 6 - Ledelse.
 
§ 7 - Kontingent.
 
§ 8 - Medlemsforhold.
 
§ 9 - Årsmøde.
 
§ 10 - Dagsorden til årsmøde.
 
§ 11 - Ekstraordinært årsmøde.
 
§ 12 - Ansvar.
 
§ 13 - Regnskabsår.
 
§ 14 - Vedtægtsændringer.
 
§ 15 - Opløsning.
 
§ 1 - Navn og hjemsted
 
Foreningens navn er Hillerslev Sport
 
Foreningen er hjemmehørende i Hillerslev i Thisted Kommune.
 
§ 2 - Formål
 
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 3 - Tilhørsforhold
 
Foreningen er tilsluttet de unioner og specialforbund, hvorunder der er aktiviteter og vedkender sig disse organisationers vedtægter.
 
§ 4 - Medlemskab og eksklusion
 
Som aktivt og passivt medlem kan enhver optages. Medlemmerne er forpligtet til, at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
 
Ledelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til dette. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende årsmøde.
 
§ 5 - Arbejdsområde
 
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
 
§ 6 - Ledelse
 
Foreningens daglige ledelse og drift varetages af ledelsen. Ledelsen består af 3 medlemmer som konstituerer sig med formand, næstformand og medlem.
 
Formand og næstformand vælges for 2 år af gangen og det øvrige medlem vælges for 1 år af gangen. I 2016 (første år) er der lodtrækning mellem formand og næstformand om, hvem der vælges for 2 år og hvem der vælges for 1 år.
 
På årsmødet vælges der også en kasserer for 1 år af gangen samt 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Kassereren har ingen beslutningskompetence.
 
Ledelsen har bemyndigelse til, at udpege et nyt medlem til ledelsen, hvis et af de valgte medlemmer vælger, at trække sig fra ledelsen inden næstkommende årsmøde.
 
§ 7 - Kontingent
 
Foreningens kontingenter fastsættes af ledelsen.
 
§ 8 - Medlemsforhold
 
Foreningens medlemmer og ledelsen hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 9 - Årsmøde
 
Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside samt ved opslag i Dagli' Brugsen i Hillerslev med mindst 14 dages varsel.
 
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest 10 dage før årsmødet.
 
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Trænere, udvalgsmedlemmer og ledelsen er alle medlemmer af foreningen.
 
Valgbar til ledelsen er enhver der kan indgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 
På årsmøde afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen) af de fremmødte stemmeberettigede.
 
Navneændring skal godkendes på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde.
 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 10 - Dagsorden til årsmøde
 
På den ordinær årsmøde behandles følgende:
 
1.       Valg af dirigent og stemmetællere
 
2.       Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden.
 
3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskaber.
 
4.       Behandling af forslag.
 
5.       Valg af ledelse
 
6.       Valg af kasserer
 
7.       Valg af revisor og suppleant
 
8.       Eventuelt
 
§ 11 - Ekstraordinært årsmøde
 
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledelsen finder det fornødent, samt når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
 
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i lighed med det ordinære årsmøde.
 
§ 12 - Ansvar
 
Foreningen tegnes ved underskrift af den samlede ledelse, herunder eventuelt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.
 
Ledelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.
 
§ 13 - Regnskabsår
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Revision foretages mindst 1 gang årligt.
 
Regnskabet fremlægges i revideret stand på årsmøde.
 
§ 14 - Vedtægtsændringer
 
Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på ethvert årsmøde ved flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, kan ledelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde til fornyet afgørelse herom, og godkendelse ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen) af de fremmødte stemmeberettigede.
 
§ 15 - Opløsning
 
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende årsmøder stemmer herfor.
 
I tilfælde af en opløsning afgør den afgående ledelse hvilke almennyttige formål i Hillerslev og omegn en eventuel formue skal anvendes til.
 
 
 
Vedtaget d. 15. marts 2016.
Hillerslev Sport | Hillerslev Kjær Vej 3 | Post: Kjelstrupvej 37 | 7700 Thisted | Tlf.: +45 22277894 | mail@hillerslevsport.dk